روزهای خطر و خاطره در مدرسه رفاه به عنوان همیار امام خمینی(ره)/خدمت در...

امام خمینی (ره) پس از ورود به ایران، از فرودگاه مهر آباد به مدرسه رفاه آمدند و فردای آن روز برای دیدار با مردم در مدرسه علوی حاضر شدند و امروز سرایدار این مدرسه در زمان انقلاب خاطرات زیبایی از این لح...