بیمارستان فوق تخصصی شریعتی طرقبه شاندیز مرکز نمونه خدمتی در استان...

مراسم بازدید از بخش های ریوی، بلوک زایشگاه، اورژانس و فوریت های پزشکی، آی سی یو، بخش قلب بیمارستان فوق تخصصی شریعتی شهرستان طرقبه شاندیز و تقدیر از پرستاران و پزشکان این بیمارستان صبح امروز با حضور ف...