ارتقای بیمارستان شریعتی نیازمند نگاه ویژه خیران حوزه سلامت...

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: این بیمارستان 150 تخت‌خوابی برای رسیدن به این هدف در ابتدا نیازمند ارتقا به چهارصد یا پانصدو چهل تخت خواب می‌باشد تا پاسخگوی این هدف گذاری و استفاده از ظرفیت درمانی در حوزه...