باز هم نشانی مذاکرات برای بهبود وضعیت اقتصادی/اقتصاد مقاومتی مقابل افک...

زیر ساختِ درون زا شدن اقتصاد کشور ما اعتقاد و نهادینه‌سازی خودباوری و پیشرفت متکی به توانایی‌های درونی است که افکار استقلال‌ستیزانه و وابسته‌گرای غربی چنان بر مبانی فکری برخی نفوذ پیدا کرده که گویی د...

شروع اقتصاد مقاومتی از ملزومات دولت!

مجلس شورای اسلامی می تواند با پیگیری مجدّانه در راستای اقتصاد مقاومتی که حداقل دولت را مجبور به تهیه ملزومات خود از داخل کشور کند تا علاوه بر ایجاد باور به اقتصاد مقاومتی ، تولید ملی و کسب وکارهای کو...