ادعاهای رئیس سازمان محیط زیست درباره محصولات تراریخته و آلودگی هوا...

رئیس سازمان محیط زیست صحبت‌های کارشناسی و استدلال‌های علمی منتقدان محصولات تراریخته( محصولات دستکاری شده ژنتیکی) درباره سرطانزا بودن این محصولات را بدون منطق علمی خواند و ادعا کرد که بیماری‌زا بودن ...